Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej komiks.kulturapodkarpacka.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  znajdującej się pod adresem komiks.kulturapodkarpacka.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.komiks.kulturapodkarpacka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-16.

Strona internetowa komiks.kulturapodkarpacka.pl została tak zaprojektowana, aby jak największa grupa użytkowników mogła z niej skorzystać.

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie zdjęcia, grafiki mają opisy alternatywne – pracujemy nad ich dodaniem.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA dają pozytywne rezultaty.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Powody wyłączenia:

Strona internetowa komiks.kulturapodkarpacka.pl jest bogata w treści głównie graficzne, komiksowe rysunki i na bieżąco uaktualniana. Publikowane treści pochodzą od innych podmiotów. Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa komiks.kulturapodkarpacka.pl, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • możliwość wyłączenia, zatrzymania animacji
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

 • Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1, CSS3

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku. Zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-16
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. S. Okrzei 7. Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.

Na parterze budynku (w holu) znajdują się pasy uwagi i pola uwagi. Za nimi (po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące działalności WDK. Na portierni znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej.

W holu przy wejściu na salę widowiskową (obok portierni) znajduje się plan budynku WDK tyflograficzny z poddrukiem i opisem w Alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się również oznaczenia (tabliczki w Alfabecie Braille’a).

Na poziomie -1 mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij